Serveis

Energia i Canvi Climàtic

L’escalfament global ja és un fet. L’augment de concentracions de gasos d’efecte hivernacle són, en gran part, deguts a l’ús dels combustibles fòssils. Si a més, tenim en compte l’esgotament dels recursos fòssils i l’augment constant del preu de l’energia, trobem que, energia i canvi climàtic són termes molt relacionats. Ambdós representen els grans reptes que les empreses sostenibles, actuals i del futur, han de fer front.

Per donar resposta a aquests reptes, l’equip multidisciplinari de MediTerra ajudarà la seva empresa amb les eines necessàries per dur a terme la gestió del sistema energètic i de les emissions de GEH, mitjançant, entre d’altres, de procediments de control, equips de mesura, sistemes de càlcul i programes de gestió.

Pel que fa al vector Energia, es tracta de conèixer, amb profunditat, la situació energètica de l’empresa per tal de detectar el potencial d’estalvi energètic i determinar-ne la viabilitat econòmica. Pren especial rellevància que, més que actuacions puntuals, el que realment garanteix l’estalvi és establir una metodologia per gestionar de forma sistemàtica i continuada el sistema energètic de l’empresa.

Per altra banda, un inventari de GEH ben dissenyat i gestionat pot ajudar a les empreses a establir el còmput real de les seves emissions. La implantació dels Estàndards del Carboni permet demostrar el compromís d’aquestes organitzacions per tal d’assolir la reducció de la seva “petjada de carboni”.

 

SERVEIS ENERGÈTICS

–        Auditories energètiques a múltiples sectors;

–        Implantació de Sistemes de Gestió Energètica. Certificació energètica segons les normes EN 16001 i ISO 50001;

–        Assessorament continu en la gestió energètica;

–        Estudis energètics parcials d’un sistema o producte determinat;

–        Estudis de presa de mesures: Informes termogràfics i Anàlisis de qualitat de xarxa elèctrica;

–        Certificació Energètica d’Edificis. (Programes Líder y Calener) i estudis per millorar la qualificació dels edificis;

–        Estudis de viabilitat per implantar sistemes de cogeneració o energies renovables.

 

SERVEIS DE PETJADA DE CARBONI

–        Inventaris d’emissions

–        Càlcul i reducció de la “petjada de carboni” del seu negoci

–        Desenvolupament i implantació dels protocols GEH

–        Consultoria en EU ETS (Directiva 2003/87/CE)

–        Plans d’Acció d’Energia Sostenible (PAES)

–        Programes Carboni Neutre

–        Implantació dels Estàndards del Carboni (ISO 14064, GHG Protocol Initiative)

–        Càlcul de GEI pels sectors públic i privat

–        Programes Offset (Reforestacions, energia eòlica, solar, biomassa…)

–        Control, elaboració i verificació d’informes de GEH

Mediterra és membre de: