Projectes de Recuperació

En els projectes de recuperació s´elabora un Pla de Recuperació, (PdR) que sol estructurar-se en els apartats següents:

  • Introducció i acreditacions.
  • Es posa en context la situació actual de l'emplaçament, es descriuen els estudis realitzats que precedeixen aquest Pla de Recuperació, incloent-hi l'Anàlisi Quantitativa de Riscos i el Marc Legal que aplica.
  • Es fa un estudi d´alternatives i es descriu el projecte de recuperació escollit i les actuacions que es duran a terme a la supervisió ambiental.
  • S'enumeren els punts que ha d'incloure l'informe final on es descriuran tots els treballs realitzats.
  • Annexos que contenen les figures anomenades al llarg del text, els resultats analítics obtinguts durant la investigació de l´emplaçament i el Pla específic de gestió de terres.