Investigació del Sòls Contaminats (Fase II)

La investigació dels sòls i les aigües subterrànies Fase II és una investigació complementària a la investigació preliminar Fase I en que se seleccionen punts de mostreig per desenvolupar treballs de mostreig de sòl i aigües subterrànies. S'utilitzen els procediments interns de MediTerra segons la norma estàndard ISO 17.020 d'Entitats d'inspecció implantada a MediTerra. La metodologia és la següent:

  • Redacció d'un pla de treball detallat abans d'iniciar els treballs de camp;
  • Campanya de mostreig de sòls i aigües subterrànies;
  • Anàlisi de mostres al laboratori;
  • Estudi de l'anàlisi de riscos per a la salut humana (si escau);
  • Presentació d'informe i proposta d'actuacions complementàries.

La investigació de la qualitat ambiental del sòl i les aigües subterrànies es realitza mitjançant sondejos mecànics, la profunditat final dels quals dependrà de la profunditat en què se situï el nivell freàtic durant la campanya de recerca.

En cas de detectar-se compostos que superen els NGRs per a ús industrial, i en compliment del Reial Decret 9/2005, caldrà fer una valoració dels riscos que aquests puguin suposar per a la salut dels possibles receptors en l´ús actual i futur de l´emplaçament.