MediTerra és una entitat d’inspecció acreditada per ENAC amb acreditació Nº 193 / EI349. Està acreditada per ENAC sota la norma UNE-EN ISO / IEC 17020: 2012 com a Entitat d’Inspecció tipus C per a la realització d’Inspeccions a l’Àrea de Sòls Potencialment Contaminats i Aigües Subterrànies Associades a Sòls Potencialment Contaminats i Anàlisis Quantitatius de Risc.

El Reial Decret 9/2005, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment contaminants del sòl així com els criteris i estàndards per a declarar un sòl com a contaminat i la llei 7/2022 de Residus i Sòls Contaminats, conforma el marc legislatiu pel que fa la política de sòls contaminats a Espanya.

Les diferents Comunitats Autònomes estan elaborant Decrets que desenvolupen i completen els continguts del RD 9/2005.

Les principals obligacions que sorgeixen del RD 9/2005 són les següents:

- Les empreses que suporten activitats potencialment contaminants del sòl han de presentar informes de situació del sòl en cas d’establiment, ampliació i clausura de l’activitat.

- Els propietaris de sòls que hagin suportat una activitat potencialment contaminant en el passat, hauran de presentar un informe de situació en cas d’establiment d’una activitat que suposi un canvi de l’ús del sòl.

MediTerra disposa d’eines específiques en matèria de sòls i aigües contaminades que permeten actuar de la manera més eficient tant tècnica com econòmicament (softwares com Aquifer Test, MODFLOW, MT3D, RBCA, equips de mostreig i mesurament, etc.).

L’equip multidisciplinar de MediTerra compta amb una àmplia experiència en projectes desenvolupats tant a nivell nacional com internacional. Entre els diferents emplaçaments investigats cal mencionar indústries que pertanyen als sectors químic, automobilístic, energètic,  petrolífer,  farmacèutic, manufacturer, pintures i pigments, tèxtils, alimentari, cosmètic, terrenys per a desenvolupaments immobiliaris, aeroports, instal·lacions militars, estacions de servei, camps de tir i abocadors entre d'altres.

Serveis de consultoria:

Auditories de Compravenda (Due Diligence) o per cessament d’activitat.
Realització d’investigacions i anàlisis a laboratoris certificats segons l’ISO 17025.
Realització d’assajos in-situ (assaig de bombeig, de permeabilitat, d’explosivitat, Bail-Down, etc.).
Elaboració d’Anàlisis de Riscos per a la salut humana i els ecosistemes acreditats per la ISO17020.
Sanejament d’emplaçaments contaminats.
Gestions amb les autoritats ambientals competents.

MediTerra està acreditada per realitzar investigacions i actuacions de sanejament en totes aquelles comunitats autònomes que així ho requereixen (ex: Catalunya, País Basc, Extremadura, Canàries, Andalusia, etc).

A més a més, col·labora en diferents programes europeus que neixen amb l’objectiu de lluitar contra la contaminació del sòl. D’aquests cal mencionar:

NICOLE (Network for Contaminated Land in Europe)

CABERNET (Concerted Action on Brownfield and Economic Regeneration Network)