Auditories ambientals de compra-venda

MediTerra s’ha especialitzat en el desenvolupament d’auditories ambientals (Compliance and Corporate Audits) i de compravenda, en les que s’analitza l’existència de passius ocults en relació amb transaccions de terrenys i activitats industrials (Environmental Due Diligence). Aquestes auditories integren i combinen aspectes tècnics, econòmics i legals.

Una due diligence (DD) és una radiografia completa d’una societat comercial, industrial o d’un terreny o edifici. Suposa una pràctica molt comuna quan una societat industrial o comercial es troba en un procés de compra-venda, lloguer o modificació de l’accionariat. La auditoria pot ser encarregada pel comprador (per identificar els passius ambientals o en prevenció de riscos i valorar els costos i negociar el preu de compra) o bé pel venedor (per tal de denotar transparència). En el cas de compra o venda de societats industrials o comercials actives, les due diligence inclouen la revisió de tots els vectors, valorant els costos associats al incompliment de la normativa ambiental i de prevenció de riscos laborals (PRL), i també als costos relacionats amb el consum energètic.

Els efectes ambientals de les activitats històriques portades a terme en un terreny, encara que no sempre fàcilment visibles, poden impactar sobre el valor d’una propietat significativament. En operacions immobiliàries de terrenys, les due diligence es presenten com a eina d’investigació objectiva que permet assessorar als clients abans d’accedir a la compra, venda o lloguer d’una propietat. L’objectiu principal de les Auditories Ambientals de Compravenda de terrenys és identificar qualsevol font de contaminació potencial o real, bàsicament del sòl i aigües subterrànies, derivada dels usos anterior d’aquest sòl i valorar econòmicament les actuacions de sanejament, en cas que aquestes siguin necessàries.

MediTerra inclou serveis de ESG (Aspectes Ambientals Sociològics i de Governança).

 

Les auditories realitzades es centren principalment en:

 L’anàlisi de la legislació europea, estatal i/o autonòmica ambiental i de seguretat i higiene en el treball aplicable a la indústria.

 L’avaluació dels diferents vectors ambientals: contaminació de sòls, aigües subterrànies, emissions atmosfèriques i gestió i emmagatzematge de residus, PCBs, amiant, radó, entre d’altres.

 L’avaluació de riscos ambientals.

 La identificació de potencials passius ocults ambientals, valorant les seves implicacions legals i econòmiques, determinant, en cas d’ésser necessari, les corresponents garanties o indemnitzacions.

 

 La revisió de sistemes de gestió ambiental.

Canvis de titular de permisos ambientals.

 La determinació d’investigacions i mesures correctores necessàries així com els costos associats.

A més, com a complement de les Auditories Ambientals i de PRL , durant una due diligence es pot incloure el vector energia amb l’objectiu de verificar el compliment legal en aquesta matèria, avaluar les certificacions energètiques dels edificis així com estudiar la despesa energètica i identificar opcions de millora en l’eficiència energètica.  

MediTerra ha portat a terme més de 400 auditories de compravenda, gestió ambiental i seguretat i higiene a fàbriques i instal·lacions industrials localitzades per tota la península, així com en d’altres àmbits territorials com és el cas de Portugal. Els sectors per als quals s’han dut a terme auditories ambientals i de compravenda són molt diversos: indústria metal·lúrgica química, farmacèutica, tèxtil, energètica, alimentària, manufacturera, centres comercials, oficines, etc.

Entre els clients de MediTerra en aquest camp d’actuació es troben: el Consorci Urbanístic del Centre Direccional de Cerdanyola, Johnson&Johnson, Universal-Vivendi, SunChemical, Akzo Nobel, PPG, Rexam, Coates Lorilleux, Aventis, NorskHydro, GE Capital, Enbridge, Morgan Matroc , Steelcase, Nubiola, Barclays, American Standard, AirProducts, Lar Grosvenor Group, Sanistán Ibérica, Novartis, Sara Lee, Alcoa, Exide Technologies, Gilette-Braun, Culligan, Luzenac-Explosius Riotinto, Emerson, Guarro, ECO Refrigeración, Houghton Ibérica, Serica-Energy Corporation, XL, Watts & Partners, ENVIRON, Carl Bro, Energy & Environment, Tauw, ENSR, ETE, ATOS, AECOM, WSP, BAE Systems, Cuatrecasas Advocats, Manubens Advocats, i altres empreses del sector industrial privat.