Compliment legal en mediambient i prevenció de riscos laborals

La constant aparició de normativa legal relacionada amb el Medi Ambient, Energia i la Seguretat i Salut Ocupacionals, així com la seva dispersió a 17 Comunitats Autònomes i a més de 8000  municipis per tota Espanya fa molt complexa la seva implementació pel que fa les empreses. Igualment, aquest canvi i evolució constant de la normativa fa difícil que les empreses puguin assegurar el compliment total de la normativa que els és d’aplicació i/o que aquesta implementació s’hagi portat a terme correctament.

L’equip multidisciplinari de MediTerra ofereix, no només el coneixement de la normativa, sinó  que també aporta la seva experiència en l’aplicació pràctica d’aquesta en els diferents nivells d’administració existents a Espanya.

L’assessorament en temes legals a través de serveis d’assessoria legal continua que ofereix MediTerra o mitjançant la realització d’auditories de compliment legal, permet una gestió efectiva de la responsabilitat ambiental l’empresa.

A més, MediTerra ofereix la seva experiència en assessorament d’eficiència energètica, per tal que els nostres clients (indústries, comerços, oficines, organismes nacionals, regionals, locals…) puguin assolir els reptes que es deriven i que legalment s’estan exigint per part de la Unió Europea, en temàtica d’estalvi energètic. En aquest sentit, MediTerra pot realitzar auditories integrades d’Energia, Medi Ambient i PRL i, avaluar el compliment de les polítiques del grup en cada emplaçament.