Nou reglament del domini públic hidràulic (RD 665/2023)

01/09/2023

El 31 d'agost passat es va publicar el RD 665/2023 que, entre d'altres, modifica el reglament del domini públic hidràulic i l'article 5 del RD 9/2005 de sòls contaminats. El RD estableix procediments i normes homogènies per a l'estudi de la caracterització i el diagnòstic ambiental, valors genèrics de referència (VGNR i VGI), requisits de descontaminació i restauració i valoració objectiva i quantificable de danys.
 
En cas d´evidències o indicis de contaminació de les aigües subterrànies s´ha de notificar a l'administració hidràulica competent en un termini no superior a 1 mes.

L'Annex X: “Protecció de les aigües subterrànies davant de la contaminació puntual” del RD conté valors genèrics de referència de qualitat de les aigües subterrànies.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-18806