Desenvolupament de registres legals en medi ambient i prevenció de riscos laborals per a empreses industrials, tecnològiques i oficines globals

01/06/2022

MediTerra elabora registres legals en medi ambient, salut i seguretat (EHS) a mida per a diverses empreses dins del sector industrial, sector tecnològic i oficines. També s'encarrega de mantenir els registres legals actualitzats segons els nous requeriments legals, la incorporació de noves activitats o la modificació de les existents per part del client o el context global, que pot generar la necessitat adoptar nous protocols o mesures de seguretat, com ara va ser imperatiu arran de la pandèmia de la COVID-19.

 

Repte: elaborar registres legals d'EHS específics segons les necessitats del client i la ubicació de les oficines o centres logístics, considerant normatives nacionals, regionals, locals i europees.

Solució de MediTerra: MediTerra estudia les activitats i responsabilitats de cada client al detall per tal d'adaptar cada registre a les operacions i la jurisdicció local dels seus centres logístics o oficines. Per això, compta amb un equip de consultors ambientals experts en normativa local que s'asseguren ajustar-se a les necessitats de client, eliminant així requeriments innecessaris. Moltes vegades, es realitza una auditoria inicial per avaluar les activitats i definir les normatives aplicables i les accions per estar en compliment, que inclou una primera gap-anàlisi de compliment legal.

Beneficis per al client: MediTerra aporta suport i assessorament legal a l'àmbit d'EHS per al client, especificant el més específicament quines són les seves obligacions i equipant-lo amb els recursos i eines necessàries per dur a terme una gestió ambiental i de salut i seguretat eficaç.

Sobre el client: Empreses tecnològiques capdavanteres en el context global entre les quals destaquen LinkedIn i Amazon, diversos sectors industrials i altres i oficines de representació de multinacionals.