Avís legal

Condicions generals d’utilització del portal:

WWW.MEDITERRA.ES és un domini a Internet titularitat de MEDITERRA CONSULTORS AMBIENTALS, SL (en endavant, MEDITERRA) amb CIF número B-61804670, amb domicili a Blanes C / Sant Maximià 2 (17.300) Girona, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 31.199, Foli 41, Full B190.208, Inscripció 1 ª, CIF B-61.804.670.

Mitjançant aquest avís legal s’informa als usuaris de les condicions generals que regeixen per a la seva utilització o consulta dels serveis que s’exposen a la web. La utilització o consulta dels serveis que s’exposen suposa per part dels visitants o usuaris l’acceptació plena i sense reserves de les condicions exposades en aquest document. El visitant es compromet a utilitzar aquesta web i els serveis que s’ofereixen de conformitat amb la llei, aquestes condicions generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

MEDITERRA es reserva el dret de modificar les condicions legals que s’exposen en aquest document, sense previ avís, i a exercir les accions que estiguin disponibles en dret per reclamar les responsabilitats originades com a conseqüència de la vulneració de qualsevol de les disposicions d’aquest Avís legal.

Es fa constar que aquesta pàgina  web no està especialment dirigit a menors d’edat.

Copyright

Queden reservats tots els drets d’explotació.

Aquesta pàgina web es regeix per les lleis espanyoles, i es troba protegit per la legislació nacional i internacional sobre la propietat intel · lectual i industrial.

Tots els continguts que es mostren en www.mediterra.es i en especial, articles, estudis, projectes, el disseny gràfic i els codis font així com tots els drets de propietat intel · lectual d’aquesta web són propietat exclusiva de MediTerra Consultors Ambientals, SL

Qualsevol reproducció total o parcial, així com la seva distribució pública sense el consentiment de MediTerra Consultors Ambientals, SL queda totalment prohibida.

Els Usuaris d’Internet que accedeixin a aquesta web poden visualitzar la informació continguda en la mateixa i efectuar “downloads” o reproduccions privades en el seu sistema informàtic, sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers o s’instal·lin en un servidor connectat a Internet oa una xarxa local.

Queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió, posada a disposició del públic, i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d’explotació. L’ús no autoritzat dels materials i informació continguda a la Web pot suposar la violació de la legislació sobre propietat intel·lectual o industrial i d’altres lleis aplicables.

L’usuari de la pàgina web s’haurà d’abstenir en tot cas de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats en la mateixa.

En cas que vulgui formular algun suggeriment o comentari sobre la nostra Declaració de Drets d’Autor i Propietat Industrial pot contactar amb nosaltres dirigint-se a MediTerra Consultors Ambientals mitjançant l’opció de contactar disponible a la web.

Seguretat

MEDITERRA ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’ estat de la tècnica, l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Es prohibeix l’ús del correu electrònic per activitats d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam), així com l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent i/o drets legítims d’altres persones. MEDITERRA es reserva el dret d’adoptar les mesures legals que consideri oportunes per protegir els seus legítims drets.

Exclusió de responsabilitat pel funcionament del web

MEDITERRA declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que puguin ocasionar-se per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquesta pàgina web i dels serveis que s’ofereixen, així com pels errors tècnics aliens a la nostra propietat, imputables a servidors de allotjament o connexions de xarxa defectuoses.

MEDITERRA no garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. MEDITERRA declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que faci ús d’això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

MEDITERRA igualment no es fa responsable dels danys causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legals, encara que MEDITERRA garanteix que posarà tots els mitjans perquè aquest delicte no es produeixi.

Links o hiperenllaços a la web

MEDITERRA no garanteix l’existència d’errors en l’accés a la seva web, ni en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, pel que en cas de dubte poseu-vos directament en contacte amb nosaltres. El Portal posa a disposició dels Usuaris algun dispositiu tècnic d’enllaç, que permet als usuaris accedir a llocs pertanyents a i/o gestionats per tercers. La instal·lació d’aquests enllaços, al Portal té per únic objecte facilitar als Usuaris la recerca de continguts i serveis disponibles a Internet, així com l’accés a la informació.

L’establiment de l’enllaç no implica l’existència de cap relació entre MEDITERRA i el propietari de la pàgina web enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de MEDITERRA dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari l’únic responsable dels mateixos.

L’usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als portals enllaçats.

Com que MEDITERRA no té cap control sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al Portal, l’Usuari reconeix i accepta que MEDITERRA no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Consultes

MEDITERRA estarà complagut de rebre qualsevol suggeriment, consulta o qüestió per part dels seus usuaris.

Per això pots contactar amb nosaltres.

Política de Privacitat de MEDITERRA

Apartat “CONTACTE”

Les dades que l’usuari voluntàriament faciliti a través de l’enviament del formulari que posem a la seva disposició o d’un correu electrònic seran objecte de tractament per MEDITERRA i incloses en un fitxer de la seva titularitat, i la seua finalitat atendre la seva sol·licitud i facilitar-li informació d’interès relacionada amb els nostres serveis.

Apartat “TREBALLA AMB NOSALTRES”

Les dades curriculars que rebem seran tractats confidencialment amb la finalitat d’entrar en el vigent procés de selecció de personal promocionat per MEDITERRA. Aquestes dades no seran cedides sense consentiment del candidat. Finalitzat el procés de selecció de personal, les dades es guardaran a l’arxiu curricular de MEDITERRA per a properes convocatòries de vacants a l’empresa, però el candidat pot lliurement oposar-se a la conservació d’aquestes dades més enllà de la vigent convocatòria, indicant-ho en el correu electrònic que ens enviï amb les seves dades o en qualsevol moment posterior. En aquests casos, MEDITERRA procedirà a la cancel·lació i destrucció de les seves dades.

En relació amb les dades recollides en les formes previstes en els apartats anteriors, l’usuari podrà exercitar els drets reconeguts per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades Personals i, en particular, els drets d’accés, rectificació o cancel·lació i oposició, mitjançant escrit dirigit a MEDITERRA amb domicili a Blanes C/ Sant Maximià 2 (17.300) Girona o bé mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça mediterra@mediterra.es.

MEDITERRA farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. Tanmateix, la responsabilitat sobre la qualitat de les dades depèn del titular d’ells, per això si hi ha alguna modificació de les dades l’usuari de la web els comunicarà al responsable del fitxer, declinant aquest tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

Llei aplicable. Jutjats i Tribunals competents

Les condicions generals exposades en aquest document es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyoles.

Mediterra és membre de: